Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

LUCIA DELLA BUTUA

  

Ono što malom broju pisaca koji se opredele da osvoje i ostvare autentičan rezultat u, uslovno govoreći, žanrovskom korpusu istorijske drame bez teze i konstrukcije a to je da se napiše dramaistorije, ostvarilo se u delu „Lucia della Butua“ Dušice Labović. Autorka prati sinhroniju porodičnih sudbina gospodara, klesara, monaha, običnog plebsa i njihovih burnih života i živih „fresaka“ tih sudbina u okrilju srednjovekovnog mediteranskog grada Butue (današnje Budve), ljudskom, kolektivnom i pojedinačnom trudu u pretvaranju prirodnih situacija u ne uvek lepši nego, naprotiv, u neizvesniji i opasniji život. Taj preplet mediteranskog, azurnog, belokamenog i kitnjastog artikulisan je izuzetnom, gustom dramaturgijom koja siže ove storije uspostavlja, stilski, u stalnom naponu, efektnom fragmentizacijom, onim što omogućuje da životni, strasni i čulni ljudski uzorak dođe u prvi plan, da osvežava i rekreira primarni narativni tok i da tako likovi budu pokretači radnje i konteksta a ne ishodi predestinirane poruke ili vanestetske namere...

    Tako je priča o nesuđenoj ljubavi Lucie (kćerke Gospodara Butue) i klesara Stjepana Tripunovog, ali i o Emiliu (sinu Vladara Rimske države „projektovanom“ Lucijinom vereniku) izuzetna hronika o pojedincu u olujama i provalijama istorijskih dešavanja. I tako nerazumevanje Lucijinog oca i neodobravanje njenog izbora i ljubavi... dekadencija, licemerje, zavist, zloba i obest kao da se belegom kobi spajaju sa smrću i tamom najdubljeg mora... Gde su muke i težnje tu su i bližnji dalji, gde su vrline poroci tu su i neznani bliži...

    Te potresne i bogatom leksikom začinjene scene devojačkog samoubistva u iskonskom samospasenju, ta vaseljenska tuga neljubljene žene i neljubljenog muškarca, i taj strah... zbog istine o moranju i trpljenju... sve u žestokoj, neprolaznoj drami pojedinca spram božijih i ljudskih bogatstava... spram svih daljina iznad horizonta i pučine, pod nebom... u tačci koja se i javom i snom presijava zlatom - ona što ovde cakli jezikom, iz vode ili mesečine iznad jedra i katarke...

    U kompozicionom postupku Dušica Labović se ne pridržava narativno-izlagačke hronologije, ona više sledi to mnogoznačno zračenje pojedinačnih ljudskih znakova i sudbina - u toj sponi između svetova, kultura, istorija, vera, obeležja, fenomena, čudesa i neuroza. Tako se uz pesničke navode i citate, toj duhovnoj armaturi, brojnim značenjima pridodaje i leksički obilna čulna “okolina” snažna i mirisna kao so, jod, lijander i(li) morski žubor...

 Zoran Bognar

 

Ispunjena tipičnim, tačnim i veoma inspirativnim likovima, tragedija Dušice Labović nosi odličan zaplet. I taman kad se učini prepoznatljivim - on nas zavara i skrene svoj tok. To čini čak i songovima koji nude rekonstrukciju cele jedne epohe i podsećanje na baštinu, a u isto vreme i reditelju daje mogućnost da protka žanr pitkoćom i mirisima renesansnih komedija dell arte, onih poput Šekspirovih i Rucanteovih, braći po lakoći i melodiji...

Lucia della Butua, nalik njegoševskoj poetici, sa takvim odabirom reči, misli i finesa, govora i rime, dijaloga koji je sočan i savremen, spada u veliku klasičnu literaturu sa jakom i aktuelnom metaforom na političko nacionalnu odgovornost i epskim elementima, na koje bi bio ponosan svaki stanovnik grada Budve.

Suzana Petričević

 


E N S O

 

On the path of self-knowledge, it’s difficult tocast offdoubts.

On the path oflearningit’s even more difficult‒ to understandourselves.

ENSO is a lesson oflove toward ourselves.It’s a callfor all of usto look withinour ownboundaries, to embrace our souls and to understand once more the world around them.

It is a book to which we will, in order to improveour lives,always gladly return.

 

Doris Radich, actor

Na putu samospoznaje, teško je otrgnuti se sumnjama.

Na putu učenja, još teže je – razumjeti sebe.

ENSO“ je lekcija o ljubavi prema sebi. Poziv za sve nas da pogledamo unutar sopstvenih zidina, zagrlimo svoju dušu i ponovo razumijemo svijet oko nje.

Knjiga kojoj ćemo se, u želji da unaprijedimo naše živote, uvijek rado vraćati.“

Doris Radić, glumica (Beograd)

 

На пути самопознанья тяжело избавиться от сомнений.

На пути ученья ещё тяжелее понять себя.

ЭНСО” – лекция о любви к себе. Призыв ко всем нам поглядеть внутрь собственных границ, обнять свою душу и ещё раз узнать мир вокруг неё.

Книга, к которой мы всегдя будем рады возвращаться в желании усовершенстовать свою жизнь.

Дорис Радич, актриса (Белград)

 

 

 

The first book by modern European author Dusica Labovic is written in a very interesting and exciting style. The story shows wisdom that is consciously transmitted to the reader, like it is designated just for him. The story shows that coincidences in life don’t exist and that, generally, everything is pre-recorded. I recommend it to all who are seeking for their life path.

Evelina Polyakova, psychologist (Moscow)

 

Prva knjiga savremenog evropskog autora Dušice Labović napisana je veoma interesantno i uzbudljivo. Priča pokazuje mudrost koja se na čitaoca prenosi svjesno, kao da je predznačena baš za njega. Priča pokazuje da slučajnosti u životu ne postoje i da je, uglavnom, sve unaprijed zapisano. Preporučujem svima onima koji traže svoj životni put.

E.N. Poljakova, psiholog (Moskva)

 

 

Первая книга современного европейского автора Душицы Лабович написана интересно и увлекательно. Мудрость притчи подается через осознание своего предназначения. Показано влияние случайности и предопределенности в жизни. Рекомендую для всех, кто находится в поиске своего пути.

Э.Н. Полякова, психолог (Москва)

 

 

The book ENSO is filled with intrigue that is preserved from the beginning to the end. Philosophy and religion, esotericism and parapsychology intertwine in the book in a very original way. The author succeeded to voice complicated in a simple manner, especially the meaning of human life, what is of particular concern for people who are at the beginning of their life path.“

A.S.Obuh, Master of International Business in Tourism (Moscow)

 

    "Knjiga „ENSO“ je ispunjena intrigom koja je sačuvana od početka do samog kraja. Filozofija i religija, ezoterija i parapsihologija prepliću se u knjizi sasvim originalno. Autor je uspio da o komplikovanom ispriča na jedan prost način, a naročito o smislu života čovjeka, što je od posebne važnosti za ljude koji se nalaze na početku svog životnog puta."

A.S.Obuh, magistar međunarodnog biznisa u turizmu (Moskva)

 

    "В книге “Энсо” есть интрига и она сохраняется от начала и до самого конца. Философия и религия, эзотерика и парапсихология оригинально переплетены в сюжете. И мне кажется, что автору удалось просто рассказать о сложном, а именно – в чем смысл жизни человека, - что особенно полезно знать молодым в начале жизненного пути."

А.С.Обух, магистр международного бизнеса в туризме (Москва)

 

 

Today ‘storytelling’ books, widely used in psychotherapy, are particularly popular. The book ENSO by Dusica Labovic is about the life of a girl who is blind from birth. The path of pursuit, the path of finding one’s life goal, the path of determining one’s own personality, when one discovers what is most important in life – the unlimited possibility of love – is revealed to the reader. Through such a story, the author gives us an example of the power of love that makes our lives.“

    M.V.Polevaya, Doctor of Economics (Moscow) 

 

 

    "Danas su naročito popularne knjige „storytelling“ koje se široko koriste u psihoteapiji. U knjizi ENSO Dušice Labović se govori o životu jedne djevojke koja je slijepa od rođenja. Čitaocu se otkriva put traganja, put nalažanje životnog cilja, put utvrđivanja sosptvene ličnosti, onda kada se otkriva ono što je najvažnije u životu – neograničena mogućnost ljubavi. Upravo kroz jednu takvu priču, autor nam daje primjer o sili ljubavi koja čini naš život."

M.V.Polevaja, doktor ekonomskih nauka (Moskva)

 

 

    "Сегодняособенно актуальны, так назваемые “storytelling”, которые широко используются в психотерапии и в книге “Энсо” Душицы Лабович повествуется об истории слепой от рождения девушки. Перед взором читателя разворачивается путь поиска, путь обретения жизненной цели, путь становления личности, когда определяется главное – неограниченные возможности любви. Именно в этой истории автор и дает нам всем пример животворящей силы любви."

М.В.Полевая, доктор экономических наук (Москва)

 

 

 

Enso is a book about memories, a book of allegory, a book for thought. Popular, new, interesting. The acuteness of perception gives a ‘timelessness’ to events – the breath of ancient cultures of the East and modern West flows through the book. It can be recommended to a wide range of readers. A novel that will awaken your optimistic attitude toward the world and your own life.“

                                              A.N.Tretyakova, Master of Psychological Science (Moscow)
 

    „Enso“ je knjiga o sjećanju, knjiga alegorija, knjiga za razmišljanje. Popularno, novo, interesantno. Prodornost percepcije daje „bezvremenost“ događaja – osjeća se dah kultura drevnog Istoka i savremenog Zapada. Može se preporučiti širokom krugu čitalaca. Roman koji će probuditi vaš optimistički stav prema svijetu i sosptvenom životu."

A.N.Tretjakova, magistar psiholoških nauka (Moskva)

   

    “Энсо” - книга-рассказ, книга-воспоминание, книга-иносказание, книга-размышление. Актуально, свежо, интересно. Остроту восприятию придает “вневременность” действия – ощущается дыхание культуры древнего Востока и современного Запада. Ее можно рекомендовать широкому кругу читателей, так как она пробуждает оптимистичный взгляд на окружающий мир и на собственную жизнь."

А.Н.Третьякова, канд.психол.наук (Москва)

 

 

 


 

 T A J N A    J E D N O G    M O S T A

 

    Priča o Antoniju, junaku ove alegorične bajke, priča je o stvarnom svijetu, o njegovoj nevinosti i zabludama, o otkrivanju najdragocijenijih tajni postojanja, od kojih je jedna od neprocijenjive vrijednosti: "Nikada nije kasno za spoznaju duše drugih ljudi, ali prije toga, mnogo je važnije spoznati svoju."

    Pouka njegovog putovanja veoma asocira na riječi iz knjige "Mali Princ": "Nije trebalo da je slušam, ne treba nikad slušati ruže. Treba ih gledati i mirisati. Moja je obavila mirisom planetu, ali ja nisam znao u tome da uživam."

    Od samog rođenja, naše srce ispunjeno je maštom i energijom toliko neobičnom, da nam se čini da možemo sagraditi mostove i gradove. Ali, malo je onih koji zaista mogu otkriti tajnu i suštinu tih istih mostova i gradova! Za to je potrebno proći put dug kao život, transformišući se na svakom koraku i pri svakom susretu, učiti sebe slušanju, prihvatati i biti zahvalan na dragocijenim mrvicama mudrosti koje nam, na raskrsnicama izabranih puteva, poklanja sudbina. Ipak, ova priča nam govori o nečem sasvim novom, o nečem sasvim drugačijem i prihvatljivijem, a opet, o onom što smo nakon djetinjstva zaboravili: "Slušaj svoje srce. Jedino tada, na putu ka ostvarenju sna, ne mogu postojati nikakve prepreke."

    Otvarajući ovu knjigu, ulazite u čaroban svijet koji Vam nesumnjivo može ukazati na put ka otkrivanju tajni svih onih mostova i gradova o kojima u životu maštate.

 Evelina Poljakova, psiholog

 

 

 

    The story of Antonio, the hero of this allegorical fairy tale, is a story about the real world, about his innocence and misconceptions, about discovering the most valuable secrets of existence, of which one is of invaluable: „It’s never too late to know the souls of other men, but before that, it is much more important to know your own.“

    The lesson of his journey is very reminiscent to the words from the book „The Little Prince“: „I shouldn’t have listened to her. One should never listen to roses. One must admire them and breathe their fragrance. Mine perfumed all my planet, but I did not know how to enjoy her.“

    Since our birth, our hearts are filled with imagination and energy so unusual that to us it looks like we can build bridges and cities. But there are few who can actually reveal the secret and essence of those same bridges and cities! For that one has to cross a long path in life, changing with every turn and every encounter, to teach himself to listen, accept and be grateful for the precious crumbs of wisdom that, at chosen crossroads, destiny gives us. However, this story tells us something entirely new, something completely different and more acceptable, and again, something we forgot after childhood: „Listen to your heart. Only then, on the path to fulfilling a dream, there cannot be any obstacles.“

    By opening this book, you enter a magical world that can certainly point toward discovering the secret of all those bridges and cities you imagine through life.

Evelina Poljakova, psychologist